Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в межах своєї компетенції повідомляє про розроблення спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та з провідними фахівцями енергетичної галузі нової Концепції максимально спрощеного та прозорого порядку приєднання електроустановок (об’єктів) до електричних мереж.

Впровадження Концепції забезпечить досягнення стратегічних цілей щодо:

— максимального спрощення порядку приєднання електроустановок до електричних мереж та зменшення кількості процедур для замовника з п’яти до однієї;

— ліквідації та недопущення проявів корупційних зловживань на ринку послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж;

— покращення позиції України в рейтингу Світового банку «Doing Business» за показником «Підключення до системи електрозабезпечення».

1. Запропонована Концепція має значні переваги порівняно із діючими нормами законодавства та, у разі її прийняття, дозволить кожному замовнику послуги з приєднання до електричних мереж (майбутньому споживачу електричної енергії або існуючому споживачу, який має на меті змінити технічні параметри власних електроустановок) завчасно, до моменту звернення до електропередавальної організації (наприклад, на етапі планування створення бізнесу, купівлі земельної ділянки або об’єкта, тощо), визначитись із кінцевою величиною вартості плати за приєднання потужності та терміном надання (отримання) послуги з приєднання, оскільки запропоновані Концепцією зміни до законодавства не передбачають прив’язки до:

— довжини відстані від об’єкта замовника до точки забезпечення потужності, як це на сьогодні передбачено для стандартного приєднання (300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання);

— ступеня напруги в точці приєднання;

— категорії надійності електропостачання;

— схеми приєднання (одно- чи трифазна схема приєднання);

— сільської чи міської місцевості розташування об’єкта.

2. Концепцією передбачається необхідність введення таких нових понять:

1) дозволена потужність – максимальна величина потужності, яка дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору, набута на підставі реалізації договору про приєднання або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт;

2) забезпечення використання дозволеної потужності – утримання оператором системи передачі та операторами систем розподілу в належному технічному стані діючих електричних мереж для надійного та якісного електропостачання існуючих споживачів з метою створення умов для використання їх дозволеної потужності;

3) лінійна складова приєднання – лінія електропередавання від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника;

4) ставка плати за приєднання потужності – значення складової вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, що розраховується як відношення визначеної в установленому законодавством порядку для суб’єктів природних монополій величини ринкової вартості заміщення (відтворення) активів оператора системи розподілу до величини загальної дозволеної потужності споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж оператора системи розподілу;

5) ставка плати за лінійну складову приєднання – вартість створення одиниці довжини лініїелектропередавання від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника.

3. Пропонується у загальному випадку встановити обов’язок оператора системи розподілу виконувати увесь комплекс робіт для надання послуги з приєднання («під ключ»), а саме, самостійно визначити точку забезпечення потужності, розробляти та узгоджувати із власними службами і структурними підрозділами та іншими заінтересованими сторонами проектну документацію на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснювати заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, здійснювати будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, а також первинне підключення об’єкта (електроустановок) замовника.

У разі надання оператором системи розподілу замовнику послуги з приєднання «під ключ» технічні умови на приєднання мають містити вимоги лише щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

4. Також пропонується передбачити надання замовнику послуги з приєднання права самостійно обирати серед суб’єктів господарювання, які мають право (дозвіл) на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, виконавця проектних робіт для проектування електричних мереж лінійної складової приєднання (так звана, «остання миля»). При цьому витрати замовника, пов’язані з виконанням проектних робіт, мають бути враховані як складова частина плати за приєднання, а технічні умови на приєднання, крім вимог, передбачених для загального випадку (послуга з приєднання «під ключ»), додатково мають містити вимоги щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (так званої «останньої милі»).

У такому випадку замовник на підставі отриманих технічних умов на приєднання забезпечує розроблення та узгодження із оператором системи розподілу та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики, а оператор системи розподілу організовує на конкурентних засадах виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт.

Це дасть змогу надати замовнику право вибору щодо порядку реалізації етапу проектування електричних мереж лінійної частини приєднання (так званої «останньої милі») та, як наслідок, можливість скоротити терміни отримання послуги з приєднання до електричних мереж і, у разі оптимізації довжини траси електричних мереж лінійної частини приєднання під час здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (наприклад, узгодження проходження траси лінії електропередавання через землі приватної власності), зменшення вартості будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (так званої «останньої милі»).

5. Доцільно також передбачити, що термін надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж має не перевищувати нормативні терміни проектування та будівництва, без урахування терміну, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у відповідних випадках) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики.

6. Плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу пропонується визначати відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором, яка має бути недискримінаційною і прозорою. Плату за приєднання до електричних мереж оператора системи передачі пропонується визначати згідно з кошторисом, який  буде невід’ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої замовником на підставі отриманих замовником від оператора системи передачі технічних умов, які мають містити вимоги щодо будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), а також щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.

7. Пропонується, що ставки плати за приєднання потужності щорічно мають розраховуватись та затверджуватись Регулятором для усіх операторів систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, а ставки плати за лінійну складову приєднання мають розраховуватись та затверджуватись Регулятором для усіх операторів систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу з урахуванням укрупнених показників вартості будівництва ліній електропередавання, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

8. Розрахунок плати за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу має передбачати такі складові:

— складова плати за приєднання потужності (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за приєднання потужності;

— складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, яка визначається як добуток величини довжини лінії (ліній) електропередавання та відповідної ставки плати за лінійну складову приєднання.

У разі проектування замовником будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (так званої «останньої милі»), складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання має визначатись згідно з кошторисом, який є невід’ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої замовником.

9. Майно, набуте внаслідок надання послуги з приєднання, має бути власністю оператора системи розподілу або оператора системи передачі відповідно.

10. Концепцією передбачено впровадження плати за послугу із забезпечення використання дозволеної потужності, яка має бути складовою тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії та має покривати обґрунтовані витрати оператора системи передачі та операторів систем розподілу на утримання в належному технічному стані діючих електричних мереж для надійного та якісного електропостачання існуючих споживачів.

Розмір ставок плати за послуги із забезпечення використання дозволеної потужності має встановлюватись та затверджуватись Регулятором для оператора системи передачі та операторів систем розподілу відповідно до методик (порядків) встановлення (формування) тарифів на послуги з передачі електричної енергії та методик (порядків) встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

При цьому Концепцією не передбачається введення плати за послугу із забезпечення використання дозволеної потужності як додаткового платежу, а пропонується лише виділити необхідну конкретну величину затрат на утримання електричних мереж із структури тарифів на послуги з передачі електричної енергії та тарифів на послуги з розподілу електричної енергії. Таке виділення жодним чином не вплине на збільшення тарифів на послуги з передачі електричної енергії та тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію, відповідно, жодним чином не вплине на кінцевих споживачів, а дасть можливість оператору системи передачі та операторам систем розподілу утримувати існуючі електричні мережі в належному технічному стані для надійного та якісного електропостачання користувачів електричної системи.

Вищенаведена нова Концепція може бути впроваджена шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про електроенергетику» або шляхом удосконалення (уточнення) проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України» (реєстраційний номер: 4493).

 

Джерело: Урядовий портал 

 

Комментарии запрещены.

Контактные телефоны:
(044) 874-96-58;
E-mail: alsapan@mail.ru
Адрес: г. Киев, ул. Кутузова,22
Мы работаем: ПН-СБ с 9:00-19:00